Kontroverzní stavba nového bytového domu v Kusého ul. Praha 8

Petr Šulíček
Dec 10, 2018 · 4 min read

Dne 13. března 2017 byla právnickou osobou podána žádost na MČ Prahy 8 o vyjádření ke konceptu studie novostavby bytového domu, parc.č. 840/34, 840/35, 840/183, 840/456, 840/167, 840/173, 840/214, vše na k.ú. Bohnice, ul. Kusého a Dolákova.

Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8 se ke studii vyjádřila v bodu 3.2 na jednání konaném ve středu 3. května 2017 (zdroj). Odbory dopravy a životního prostředí vyjádřily se studií nesouhlasná stanoviska:

Vyjádření odboru dopravy

S předloženým záměrem „Studie bytového domu Kusého“, pozemky č. parc. 840/183, 840/34, 840/35 a 840/456, k. ú. Bohnice, nesouhlasíme. Daná lokalita sídliště byla vystavěna jako urbanistický celek v jednom období. Vzhledem k parametrům obslužných komunikací dané lokality by byl problematický příjezd stavební techniky pro navrženou novostavbu, který vidíme bez případných dílčích vyparkování vozidel jako nereálný. Zároveň upozorňujeme, vzhledem k šířkovým parametrům komunikací a jejich dopravní naplněnosti, která odpovídá současnému stupni automobilizace, že je tato kapacita již vyčerpána.

Vyjádření odboru životního prostředí

Nesouhlasí s výstavbou BD, neboť návštěvnická parkovací místa jsou umístěna do námi spravované zelené plochy. Rovněž nájezd do podzemních garáží je v zeleni.

Komise v závěru konstatuje nesouhlas se studií:

Závěr komise ke studii

Komise navrhuje nesouhlasit se studií, protože nesouhlasí s dalším zahušťováním zástavby na sídlišti Bohnice, které bylo postaveno v jednom období jako ukončený urbanistický celek. Zásahy do tohoto celku považujeme za zcela nevhodné. Komise dále navrhuje nesouhlasit s jakýmkoliv využitím pozemku parc.č. 840/167, k.ú. Bohnice, svěřeného do správy Městské části Praha 8, pro účely této stavby (např. pro inženýrské sítě, chodníky, část příjezdové komunikace, čtyři parkovací stání a pravděpodobně dočasně také pro zařízení staveniště a provizorní umístění technologických zařízení Pražské Teplárenské a.s. a PRE distribuce a.s. po dobu výstavby).

Rada MČ Prahy 8 následně usnesením Usn RMC 0266/2017 (zdroj) vyjadřuje nesouhlasná stanoviska se záměrem.


Bytový dům o třech podzemních a osmi nadzemních patrech má nahradit technickou stavbu vlastněnou společností Pražská teplárenská a.s. a PREdistribuce a.s., která je umístěna v zeleni mezi stávající zástavbou v Kusého a Dolákově ulici.

Image for post
Image for post
Červeně zvýrazněná stávající technická stavba
Image for post
Image for post
Vizualizace projektu
Image for post
Image for post
Situace

Jak už vyplynulo z konstatování odboru dopravy, celá lokalita je dopravně na hraně kapacity. Počet parkovacích míst i kapacita příjezdových komunikací je vyčerpána. Jediná příjezdová ulice do lokality, ulice Feřtekova, je v praxi určena pro jednosměrný provoz, kvůli podélnému parkovišti vybudovaném v celé délce ulice. Vozidla jedoucí v jednu chvíli ulicí z obou směrů jednoduše neprojedou, musí si navzájem dávat přednost nebo využít nově vybudovanou “výhybnu”. Přivést v takové situaci do ulice další provoz plynoucí z nové zástavby je přinejmenším nekoncepční a nelogické. Tím ale výčet dopravních komplikací nekončí. Budoucí stavba by se nacházela v bezprostřední blízkosti mateřské a základní školy Dolákova. Z toho plyne velký pohyb dětí a mladistvých v okolí budoucí výstavby. V průběhu let 2017 a 2018 objednala MČ Prahy 8 dopravní analýzu a studii “Bezpečná cesta do školy” týkající se ZŠ Dolákova (zdroj a zdroj). Z dokumentů vyplývá, že dopravní řešení v okolí školy není vyhovující pro bezpečný pohyb dětí a mladistvých. Při takové skutečnosti by bylo bez dalších opatření nezodpovědné navýšit dopravní provoz stavební technikou a později osobní dopravou nových rezidentů.

Projekt plánuje zrušit několik stávajících podélných parkovacích míst v Dolákově ulici a dále zastavět stávající plochu zeleně.


Dosavadní starosta MČ Prahy 8 Roman Petrus celé své volební období jasně proklamoval, že je proti zahušťování stávajících sídlišť na území Prahy 8. Viz Slovo starosty ze srpna 2018 v měsíčníku Osmička:

Image for post
Image for post
Slovo starosty Romana Petruse v měsíčníku Osmička, Srpen 2018

Ukázalo se, že Roman Petrus se zbytkem rady názor na zahušťování sídlišť přehodnotil. Připomeňme, že ještě v roce 2017 vydala rada v čele s Petrusem k záměru nesouhlasná stanoviska (zdroj). Vše se změnilo na zasedání rady MČ Prahy 8 dne 7.11.2018, svolané pouze týden před ustanovením nového zastupitelstva. Petrus předložil na pořad jednání mimo jiné i bod č. 5 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení stavby „Konverze stávajících objektů technické infrastruktury na bytový dům“ (zdroj). Poté bylo radou přijato usnesení Usn RMC 0533/2018 (zdroj), které dává projektu souhlas MČ Prahy 8. Posléze Radomír Nepil (ANO), v té době ještě místostarosta, předložil “operativně na stůl” materiál obsahující smlouvy o smlouvách budoucí mezi MČ Prahy 8 a Pražskou teplárenskou a.s. s PREdistribuce a.s. Materiály byly následně pod usnesením Usn RMC 0534/2018 přijaty (zdroj). Za zmínku stojí skutečnost, že Radomír Nepil figuroval a nadále figuruje v řadě dozorčích rad (zdroj). Do 17.2.2017 byl i v dozorčí radě Pražská teplárenská Holding a.s., a v současnosti sedí v dozorčí radě Pražská plynárenská, a.s. , kde získal mimo jiné odměnu 1,58 mil. Kč (zdroj).

Další zajímavou skutečností je fakt, že za projektem nového bytového domu stojí společnost NOVÉ BYTY PRAHA, s.r.o., 100% vlastněná společností GKR DEVELOP a.s.. Ta je spojená s podnikatelem Antonínem Kühnem (zdroj). Antonín Kühn je stavební podnikatel a dlouhá léta zvolený zastupitel v Brozanech nad Ohří, navržený ČSSD (zdroj). Figuroval v kauzách ROP severozápad (zdroj) a později byl odsouzený v kauze exsoudce Knotka (zdroj a zdroj).

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store