Inreda långsiktigt — en guide till hur — Mobel varlden

Petter Jakobsson
Aug 29 · 3 min read

Inredning har stor betydelse för ditt välbefinnande. Hemmet ska vara din trygga punkt där du kan koppla av och umgås med nära och kära. Därför måste det vara gestaltat på ett sätt som gör att du trivs. Ändå riskerar inredningen att hamna i skymundan i livspusslet när mycket annat ska hinnas med. Men förr eller senare kommer de flesta av oss till en punkt där vi vill skapa förändring. Nedan följer en lista med några nyckelområden att ta ha i åtanke.

Image for post
Image for post
  • Grundläggande stil
  • Färgskala
  • Funktion

Hitta stilen

Steg ett för varje inredningsprojekt är att fastställa den grundläggande stil som ska finnas i lokalen. Den kommer att vara tongivande för val av saker som färg, material, möbler och belysning. En ledande stilinriktning idag över hela världen är skandinavisk design. Den karakteriseras av ljusa färger, naturliga material och genomgående hög kvalitet. Vilket gör att det är en estetik som är långsiktig och dessutom relativt enkelt låter sig kombineras med andra stilar och färger.

Det skandinaviska uttrycket är inget som passar alla. En annan aktuell trend är att bygga upp sitt hem kring en blandning av begagnade och nyproducerade föremål. Detta går såklart hand i hand med vikten av att konsumera hållbart vilket är en stor fördel. Att handla på second hand-marknader och i vintagebutiker är väldigt roligt. Kanske väljer du att satsa på mörkare träslag och patinerade metaller? Matcha gärna med väggar målade i lite starkare färger.

Inred efter dina behov

Hur du möblerar din bostad beror på hur just du och din familj använder den. Tänk på detta så att det inte blir att du inreder alltför konventionellt — “som alla andra”. Köket är ett exempel. Där är det numera vanligt med en stor härlig köksö där du kan samla familj och vänner istället för att göra det i vardagsrummet. Därutöver är köksön mångsidig. Den fungerar både för matlagning, annat arbete och som alternativt matbord.

Sovrummet är ett av de viktigaste rummen i bostaden. Här tillbringar du förmodligen omkring en tredjedel av ditt liv. Det handlar om den tredjedel där du vilar och sover. Därför blir val av säng det första att ta hänsyn till. Preferens för säng är starkt individuellt. Någon behöver en bred och mjuk säng medan andra hellre sover på en något fastare madrass. Även väggfärg och ljussättning spelar stor roll för din komfort och sömnkvalitet.

Lägg sista handen

Image for post
Image for post

När du har kommit så långt som att möblera hemmet är det dags för en av de roligaste bitarna inom inredning. Vi pratar naturligtvis om att dekorera och accessorera. Det inkluderar föremål som textil, mysbelysning, vaser, väggprydnader och andra designobjekt. Ett tips är att inte skynda på denna process utan snarare njuta av att låta den ta den tid som krävs. Det handlar om ett ständigt pågående projekt som inte är tänkt att någonsin vara riktigt färdigt.


Originally published at http://mobelvarlden.se on August 29, 2020.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store