Pavlo Glazkov

Pavlo Glazkov

Programmer. Full stack, with a focus on UI. JavaScript/TypeScript, Angular, Node.js, .NET