Ember vagy gép
Doransky
103

Követő nélkül nincs vezető! Érdekes lesz amikor egy vezető próbálja meggyőzni az Mi-t vagy az általa irányított robotokat a víziójáról! A motiválást lecseréli a „gép-Mi tanítása”?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.