Èn gang iværksætter. Altid iværksætter.

Det der får mig til at stå op om morgenen er

Min position på holdkortet

Én ting, der har defineret mig som person

Teamet i Medley. Min anden familie.

Hvilke skelsættende tendenser ser jeg i verdenen fremover

Min mest afspillede sang sidste år

--

--

A Venture Capital platform for entrepreneurs, by entrepreneurs.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store