Excel-haj og lommefilosof.

Det der får mig til at stå op om morgenen er

Min position på holdkortet

Uniformen er på plads.

Én ting, der har defineret mig som person

Min skønne familie.

Hvilke skelsættende tendenser ser jeg i verdenen fremover

Min mest afspillede sang sidste år

--

--

A Venture Capital platform for entrepreneurs, by entrepreneurs.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store