v Monk lek: class iti ການຮຽນຮູ້ກຽ່ວກັບວິທີການຕິດຕັ້ງ Wrodpress ໃນ

WordPress ເປັນ open source web software ທີ່ເຮົາສາມາດຕິດຕັ້ງເທິງweb server ຂອງເຮົາເພື່ອສ້າງເວັບໄຊທ໌, blog ຫຼື community ຕອນທຳອິດ WordPress ເປັນເຄື່ອງມືໄວ້ສຳລັບສ້າງ blog ແຕ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາມາເລື່ອຍໆຈົນສາມາດສ້າງເປັນເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ເວັບ community ໄດ້ແລ້ວ ໂດຍມີລະບົບຈັດການບົດຄວາມ ຫຼື Content Management System (CMS) ເຮັດໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ງານ ຊຶ່ງ WordPress

· ຂັ້ນຕອນການດາວໂຫຼດ wordpress ແລະ xampp.

# ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດກ່ອນການຕິດຕັ້ງຄື:

1. ດາວໂຫຼດ Wordpress ເສຍກ່ອນ

ດາວໂຫຼດໄຟລ໌ໄດ້ທີ່ນີ້: https://medium.com/@ phaleksitthiphone /wordpress

2. ດາວໂຫຼດ Xampp

ດາວໂຫຼດໄຟລ໌ໄດ້ທີ່ນີ້: https://medium.com/@ phaleksitthiphone/xampp

ຈາກນັ້ນໃຫ້ຕິດຕັ້ງ XAMPP ເສຍກ່ອນ. ວິທີການຕິດຕັ້ງແມ່ນສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນນີ້ໄດ້ :https://medium.com/@phaleksitthiphone/ wordpress

ມາຮູ້ຈັກກັບ Wrodpress ກ່ອນເຮົາຈະທຳງານຕ່າງ

WrodPress ແມ່ນ Open source web software

ເຊີ່ງເຮົາສາມາດຕິດຕັ້ງເທີງເວບ Server ຂອງເຮົາ

ເພື່ອສ້າງເວບໄດ້ເລີຍ ບຣ໋ອກ(Blog) ທີ່ມີການຈັດບົດຄວາມໃຫ້ມີຄວາມສັດເຈນ

ຫຼື Content Management System (CMS) ເປັນເວບທີ່ໃຊ້

ນິຍົມກັນໃຊ້ຫຼາຍໆໃນປັດຈຸບັນນີ້.ສາມາດສ້າງເວບຂອງຕົນເອງໄດ້ເພື່ອໂຄສະນາສິນຄ້າຕ່າງໆໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກກັນລາຍ

ຂັ້ນຕອນໃນການຕິດຕັ້ງ Wordpress ມີດັ່ງນີ້:

ດາວໂຫຼດ Files ມາກ່ອນ

Files Wordpress

v ຈາກນັ້ນໃຫ້ແຕກຟາຍສາກອນແລ້ວ Files

Files Wordpress ທີ່ແຕກແລ້ວສາມາດທໍາການໄດ້

v ຈາກນັ້ນໃຫ້ Copy Folder wordpress ສາກອນ ແລ້ວເຂົ້າທີ່ຊ່ອງ C

ແລ້ວເຂົ້າໄປທີ່ xampp ແລ້ວຈະເຫັນ Page ຫຼື ວາງໃສ່ບອ່ນ htdocs t

v ເຮົາຕ້ອງມີໂປຣແກຣມ xampp ທີ່ເຮົາຕິດຕັ້້ງໄວ້ແລ້ວສຳລັບການເຂົ້າໄປທີ່ໂປຣແກຣມທີ່ຈຳລອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໃຫ້ເຮັດວຽກໃນລັກສະນະຂອງ Web Serverໄດ້ ເຊັ່ນວ່າ: XAMPP

v ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ໂປຣແກຣມ XAMPP ເພື່ອຈະສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

ໃຫ້ກົດປຸ່ມ Start ຂອງ Apache ແລະ ປຸ່ມ Start MySQL

v ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ເວບບຣາວເຊີ ເພື່ອພິມຄຳສັ່ງ

localhost/phpmyadmin ໃສ່ URL ແລ້ວກົດ Enter

ເມື່ອເຂົ້າ phpmyadmin ແລ້ວ ກົດທີ່ New ເພື່ອສ້າງ Database

ໂດຍໃສ່ຊື່ວ່າ: wordpress

v ຈາກນັ້ນກໍ່ເຂົ້າໄປທີ່ URL ແລ້ວພີມຄຳສັ່ງນີ້ໃສ່ localhost/wordpress ກົດ Enter ໄປ

v ກອນຈະໄປກໍຈະຂື້ນໜ້ານີ້ມາໃຫ້ເຮົາສາກອນແລັວນອກຈາກນີ້.

ກົດ lels,go

v ໜ້າຕໍ່ມາແມ່ນ

· Database Name ໃສ່ເປັນ wordpress

· Username ໃສ່ເປັນ root

· Password ບໍ່ໃສ່,ແຕ່ຖ້າໃຜມີກໍ່ໃສ່ໄດ້

· Database host ໃສ່ເປັນ localhost

· Table prefix ໃສ່ອັນໃດກໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນວ່າ: wp_

ແລ້ວກົດ Submit

v ແລ້ວຈະສົ່ງຄ່າມາໃຫ້ເຮົາໜ້ານີ້

v ໜ້ານີ້

o Site Title ແມ່ນໃຫ້ໃສ່ຊື່ເວບໄຊ໌ທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃສ່

o Username ໃສ່ຊື່ຜູ້ໃຊ້ງານ ຫຼື admin

o Password ໃສ່ລະຫັດຜ່ານ

o ຕິກໃສ່ confirm password

o Your Email ໃສ່ອີເມວຂອງທ່ານ

o ແລ້ວກົດ Install Wordpress

v ໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍແມ່ນໃຫ້ປ້ອນ ຊື່ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານໃສ່

ແລ້ວກົດ Log in

v Log In ແລ້ວທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ເວບ wordpress ແບບນີ້ເລີຍ

ທ່ານກໍ່ຈະມີເວບເປັນຂອງຕົນເອງຖ້າທ່ານໃດຢາກມີເວບໄຊ໌

ເປັນຂອງຕົນເອງກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ຕາມວິທີງ່າຍໆທີ່ເຮົາໄດ້ສອນມາຂ້າງເທີງນີ້ໄດ້

ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ຖືວ່າ ການຕິດຕັ້ງ WORDPRESS ເປັນອັນສຳເລັດ!! ລອງເລີຍ

ຝາກຕິດຕາມ,ກົດໄລ໌,ກົດແຊຣ ແນ່ເດີ້ (ຂໍຂອບໃຈ)

Like what you read? Give Phalek Sitthiphone a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.