Image for post
Image for post
Phantom Shopping

Phantom Shopping — Új idők, új megoldások

Phantom Shopping
Jun 5 · 1 min read

avagy mit tehetünk a megváltozott piaci helyzetben?

Olvasd el cikkünket vagy nézd meg a videót!

A koronavírus elindítja a következő gazdasági recessziót?

Az elemzők igen egybehangzóan nyilatkoznak erről. Úgy tűnik, hogy ami eddig egy gazdasági lassulás volt, várhatóan felerősödik és átcsap egy 2008-ashoz hasonló válságba.

Ennek okai, hogy a vírus miatt több iparág is leállni kényszerült, tömeges leépítések történnek, és ez által sajnos sokan maradnak fizetés nélkül, de aki nem, az is elhalasztja nagyobb kiadásait és kivár.

Ez a vevőszám visszaesését fogja okozni, ami várhatóan minden szektoron végig gyűrűzik majd.

Hogyan tudunk segíteni?

A 2008-as válság idején sok mindent megtanultunk, ami most jól jön. Akkor megrendelőinkkel szorosan együttműködve megfigyeltük azokat a vonásokat, ami minden iparágban megmutatkozott.

  • Esik a vevőszám, de az üzleti terv nem.
  • Hozni kell a tervet.
  • Fontosabb a vevő, ha kevés van belőle.
  • Fele annyi vevőnek kétszer annyit kell eladni, hogy meglegyen a terv.
  • Ott sikerül ahol Up-Sell, Cross-Sell, Re-Sell a minden.
  • Tudni kell mérni és ösztönözni.
  • Relevánsabb az értékesítői erőbedobás, mint a vevőelégedettség.

A vevő nem ad választ a Sales Effort™-ra, nem érzékeli, nem neki fontos. Az eladótól kell mintát venni éles teszt szituációban.

Phantom Shopping — Új idők, új megoldások

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store