วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple)

วัดนาริตะซัง ชินโชจิ เป็นวัดประจำเมืองนาริตะ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ มีผู้คนหลังไหลกันมานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องจากเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามอันแสดงออกถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงที่ได้รับความศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาขอพร นับแสนคน ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมเป็นอันดับสองในญี่ปุ่น เพื่อขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว”(เทพเจ้าแห่งไฟ) อันศักดิ์สิทธิ์ และยังมีเครื่องรางต่างๆ รวมทั้งสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยาบริเวณรอบๆวัด

ตัววัดนาริตะซันตั้งอยู่บนเขา พอผ่านประตูหลัก “Somon Gate” เข้ามาก็จะเจอกับบันไดและประตู “Nimon Gate” เป็นประตูที่สร้างเมื่อปีค.ศ. 1830 ซึ่งประดับด้วยโคมไฟกระดาษสีแดงขนาดใหญ่

ก่อนเข้าไปถึงตัววัด จะมีสะพานข้ามสระน้ำ ในสระน้ำนั้นเราจะเห็นหินที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับเต่าอยู่กลางสระ

กระถางธูปนี้ มีความเชื่อกันว่า ถ้าเราโดนควันธูปจะทำให้โชคดี และเมื่อโดนส่วนที่ไม่แข็งแรงของร่างกาย จะช่วยให้ดีขึ้นได้ (รักษาโรค)

ด้านขวามือจะเป็นที่ตั้งของเจดีสีแดงสามชั้น สร้างเมื่อปีค.ศ. 1712 ในสมัยเอโดะ

อาคารหลักของวัดนาริตะซัง
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.