ศาลาว่าการกรุงโตเกียว (Tokyo Metropolitan Government Building)

ตึกศาลาว่าการกรุงโตเกียว นั้นได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเพราะว่าทางตึกได้เปิดพื้นที่บางส่วนให้สามารถขึ้นไปชมวิวมุมสูงของเมืองโตเกียวได้ฟรี ที่ระดับความสูงกว่า 202 เมตรเหนือพื้นดิน (ชั้นที่ 45) โดยทางขึ้นมีสองฝั่ง คือฝั่งเหนือ (The North Observatory) และฝั่งใต้ (The South Observatory)ต

ด้านบนจะมีร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหาร

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.