โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower)

โตเกียวทาวเวอร์ ได้ต้นแบบมาจากหอไอเฟลที่ปารีสประเทศฝรั่งเศษ มีความสูงใกล้เคียงกันมาก โตเกียวทาวเวอร์สร้างเสร็จเมือประมาณปี 1958 เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของโตเกียว ด้านบนของโตเกียวทาวเวอร์นั้นจะเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ นอกจากนี้ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวให้ขึ้นไปชมวิวด้านบนอีกด้วย ระดับความสูงของจุดชมวิวมี 2 ชั้นคือ 150 เมตร และ 250 เมตร สามารถซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 1 ของอาคารได้เลย โดยใกล้ๆยังมีจุดขายของที่ระลึกไว้บริการด้วย

ในวันที่ฟ้าเปิดจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากที่นี่ด้วย

ภาพวิวตอนกลางวัน จากโตเกียวทาวเวอร์
ภาพวิวตอนกลางคืน จากโตเกียวทาวเวอร์
ลูกยางลึกลับที่ตกมาจากด้านบนของโตเกียวทาวเวอร์

ภายในจุดชมวิว เราจะได้พบกับลูกยางลึกลับที่ถูกค้นพบเมื่อเดือนสิงหาคม 2012 ซึ่งในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครค้นพบคำตอบที่แท้จริงว่าทำไมลูกยางลึกลับนี้ถึงได้ไปอยู่บนจุดที่สูงที่สุดของโตเกียวทาวเวอร์ได้

มีพื้นกระจกให้เราได้มองดูวิวข้างล่างด้วย

ใต้อาคารโตเกียวทาวเวอร์นั้น มีร้านค้า ร้านอาหาร และยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำให้เราได้เข้าชมได้อีกด้วย

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.