เรามาเขียนโค้ดได้ยังไง

เรามาเขียนโค้ดได้ไงน่ะ

เริ่มมาจากเด็กเลยเป็นคนพูดน้อย พูดไม่ค่อยเก่ง ก็เลยอยากเรียนอะไรที่เกี่ยวกับคอม อยู่กับคอมคงไม่ต้องพูดให้คอมเข้าใจ

เรียนป.ตรี com-sci เรียนไปเรื่อยๆจนจบ จบละทำไงต่อดีน่ะ ไปทางไหนดีน่ะ งง กับตัวเองสักพักว่าจะไปแนวแบบไม่ต้องโค้ตดีไหม หรือว่าแนวโปรแกรมมิ่งดีน่ะ

มีสองทางให้เลือกไป

ทางแรกไปแนวแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเลย คงต้องคุยกับคนเยอะมากแน่ๆ ซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่ง

ทางสองไปแนวแบบต้องเขียนโค้ด ทางนี้คงจะดีน่ะจะได้ไม่ต้องคิดกับคนแต่มาคุยกับคอมพิวเตอร์แทน

อ้าวๆๆต้องตัดสินใจล่ะ เลยเลือกทางที่สองละแหละ กลัวต้องได้คุยกับคน ฮ่าาา

เมื่อมาเขียนโค้ดจริงๆ อ้าว ซึ่งที่คิดไว้ไม่ใช่นี่ คิดผิดไปเลย มาเขียนโค้ดก็ต้องคุยกับคนนี่หว่าา

ทำงานที่แรกได้มาทำงานที่แห่งหนึ่งดาราเยอะมาก สุดยอดๆๆ ชอบมากก ฮ่าาา ทำไปทำไม เริ่มเบื่อล่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กับแบบเดิมๆ ภาษาเดิมๆ ตลอดมันก็เลยเบื่อ อาจจะเป็นเพราะงานประจำด้วยล่ะมั้ง มีอยู่ไม่กี่อย่างที่เราต้องทำ ทำประมาณ 3 ปี อยากออกไปเปิดโลกแล้วว ก็เลยออกมาเป็นเอ้าซอสดูมั้ง เผื่ออะไรที่เบื่อๆมันจะหายไป

ที่ต่อมาบังเอิญได้ไปทำงานที่แห่งหนึ่ง ก็ไม่คิดว่าจะได้ไปหรอกน่ะ คิดว่าไปสัมภาสคงไม่ผ่านเพราะ ประสบการณ์อันน้อยนิด ภาษาที่เขาจะให้เขียนนี่ก็ไม่ค่อยเป็นหรอกน่ะ แต่คิดว่าเราทำได้น่ะ

พอได้มาเริ่มงานและก็ทำงานมาสักพัก ก็คิดว่า เห้ยๆๆ มันไม่เหมือนกับโลกที่เราเคยอยู่เลย มันมีอะไรที่เราให้เรียนรู้อีกหลายอย่างเลยหลังจากนั้นก็คิดว่า เริ่มไม่อยากกลับไปทำงานประจำแล้ว อยากทำงานเป็นเอ้าซอสแบบนี้ รู้สึกว่าได้อะไรใหม่ๆเยอะมาก รู้สึกชอบกับการเขียนโค้ดตั้งแต่นั้นมาเลย

ถ้าย้อนกลับไปได้ก็คงคิดแบบเดิมแหละน่ะ อยากมาเขียนโค้ด มีความสุขทุกครั้งที่ได้เขียนโค้ด มีความสุขทุกครั้งที่ได้เขียนอะไรใหม่ๆ มีความสุขทุกครั้งที่เห็นคนใช้โปรแกรมที่เราเขียน

ปัจจุบันก็ยังเขียนโค้ตอยู่น่ะ #รักการเขียนโค้ด

Phatcharaphan Ananpreechakun

Written by

I’m Software Developer.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade