แนวออกแบบ RESTful API — วิธีปฏิบัติที่ดี

Phayao Boonon
Jun 26, 2018 · 3 min read

API เหมือนกับนักดนตรีทำการแสดงบนเวที และ User ก็คือผู้ฟัง

คำศัพท์ที่สำคัญที่เกี่ยวกับ REST API

API Endpoint

มีอะไรผิด?

แล้วอย่างไรถึงจะถูก?

HTTP method (คำกริยา)

URL เป็นประโยค, ซึ่ง Resource เป็นคำนามและ HTTP method เป็นคำกริยา

HTTP method ที่สำคัญมีดังนี้

HTTP response status code (รหัสสถานะ)

2xx (หมวด Success)

3xx (หมวด Redirection)

4xx (หมวด Client error)

5xx (หมวด Server error)

ระเบียบแบบแผนในการตั้งชื่อ

ค้นหา, จัดเรียง, กรองข้อมูล และ จัดหน้า

การจัดการเวอร์ชัน


Phayao Boonon

Written by

Software Engineer 👨🏻‍💻 Stay Hungry Stay Foolish

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade