Čo ponúkam. Služby a cenník.

Mária Balážová
May 25 · 1 min read

Ako pracujem si môžte detailnejšie prečítať tu.

Poskytujem služby pre rodičov, deti aj dospelých.

PRÁCA S DEŤMI, RODIČMI A RODINAMI

Konzultácie s rodičmi ……………………………………… 35,- EUR/60 min.

Individuálna psychoterapia s deťmi ……………………… 30,- EUR/50 min.

Podpora rodičovských zručností…………………………..35,- EUR/60 min.

Psychologické vyšetrenie dieťaťa……………………………….150,- EUR (3,5–4x 50 min. — zahŕňa úvodnú konzultáciu s rodičmi a odobratie anamnézy, rozhovor s dieťaťom a psychodiagnostiku, konzultáciu s rodičmi o výsledkoch vyšetrenia a správu).

Vyšetrenie školskej zrelosti (od 5,5 r.)………………………………80,- EUR (2,5 hod.- zahŕňa rozhovor s rodičom a dieťaťom, odobratie anamnézy, 45min.-60 min. vyšetrenie dieťaťa a 30 min. konzultácia s rodičom o výsledkoch vyšetrenia)

INDIVIDUÁLNA PRÁCA S DOSPELÝMI KLIENTKAMI A KLIENTMI

Individuálna psychoterapia ………………………………30,- EUR/50 min.

Psychologické poradenstvo o probléme …………………30,-EUR/50 min.

Psychologické vyšetrenie ……………………………….……………150,- EUR (zahŕňa interview, psychodiagnostiku, osobnú konzultáciu o výsledkoch vyšetrenia a správu)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store