2 Followers
·
Follow

Şüphesiz ki Covid-19 insanlığı daha önce deneyimlemediği bir sürece sürükleyerek her birimizin farklı davranışlar sergilemesine, çeşitli alışkanlıklar edinmesine ve belirli konularda hassasiyet geliştirmesine sebep olmuştur.

Dünyanın hazırlıksız yakalandığı bu süreçte kimi sektörler ve hizmetler değişen hayat standartları ve tüketici ihtiyaçları gereği çok hızlı bir ivmeyle ön plana çıkmaya başladı.

Image for post
Image for post
From: https://www.statista.com/chart/21297/change-interest-products-lockdown/

Küresel ekonomi ciddi bir küçülme yaşarken bazı sektörlerde ise ciddi büyümeler kaydedildi. Nielsen şirketinin verilerine göre pandeminin ilk üç haftasında e-ticaret satışları geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 160 büyüdü. …


Kaliteli bir müşteri deneyimi sunmak, müşterilerin çalıştıkları firmadan düzenli olarak hizmet almasını sağlayan ve bağlılığını(loyalty) artıran en önemli etkenlerden biridir.

The Rockefeller Corporation tarafından 2012 yılında yapılan çalışmaya göre müşterilerin %68’i hizmet aldıkları şirketin kendilerini önemsemediğini düşündüğü için çalıştıkları şirketi terk etmektedir.

Image for post
Image for post
From https://www.superoffice.com/blog/crm-charts/

Forbes dergisinin 2019 Eylül sayısında paylaşılan verilere göre şirketlerin %84'ü karlılığını artırmak için daha iyi bir müşteri deneyimi sunmak adına yatırım yapmaktadır. Ayrıca müşterilerin %96'sı bir markaya olan sadakatlerini etkileyen en önemli şeylerden birinin iyi bir müşteri hizmetleri olduğunu ifade etmektedir.

Müşterilerin şirketlerle olan etkileşimi e-posta, telefon, sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları gibi kanallar aracılığıyla Müşteri Hizmeti Birimleri üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla müşteri hizmetleri operasyonu iyileştirilip müşterilere daha hızlı ve kaliteli hizmet verildiği taktirde şirketlerin müşteri kaybını(churn) azaltmak mümkündür. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store