ควรเตรียมอาวุธมาให้พร้อม ที่จะได้มาลงสนามจริงๆ โดยที่มีพี่เลี้ยงที่จะเค้นศักยภาพคุณออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
น้องฝึกงานกับคำว่า “ค่าตอบแทน” ต้องเลือกอย่างไร
Palakorn Nakphong
202

ควรเตรียม Joystick มาให้พร้อม

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.