ການສ້າງເວັບບໍ່ຢາກຢ່າງທີ່ທ່ານຄິດມາຮຽນຮູ້ພ້ອມກັນ

ສະບາຍດີໝູ່ເພື່ອນທຸກຄົນ ມື້ນີ້ຈະມາສອນກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງເວັບດ້ວຍ Wordpress ແບບງ່າຍໆ ດ້ວຍປາຍນີ້ວ

ຂັ້ນຕອນທຳອິດຕອ້ງມີໂປຣແກຣມ XAMPP ແລະ ໄຟລ Wordpress 4.7.4 ຖ້າຍັງບໍ່ມີເຮັດຕາມລຸ່ມນີ້ເລີຍ.

 1. ໃຫ້ທ່ານໄປດາວໂຫລດ XAMPP ຫຼື ໝູ່ທ່ານໃດມີກະໄປ Copy ມາ ແລ້ວຕິດຕັ້ງໃສ່ໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານໃດມີຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີທ່ານແລ້ວກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໂຫລດ ລິ້ງດາວໂຫລດhttps://www.apachefriends.org/download.html
 2. ໃຫ້ທ່ານໄປດາວໂຫລດ Wordpress 4.7.4 ຫຼື ໝູ່ທ່ານໃດມີກະໄປ Copy ມາແລ້ວທຳການແຕກໄຟລ. ເອົາໄຟລທີ່ໄດ້ໄປໄວ້ທີ່ ຊ່ອງc:/xampp/htdocs ລິ້ງດາວໂຫລດhttps://wordpress.org/download/

3. ໃຫ້ທ່ານເປີດ XAMPP ຂອງທ່ານຂື້ນແລ້ວ start apache ແລະ mysql ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປທີ່ admin ຂອງ mysql ເພື່ອຈະສ້າງ Database

4. ເມື່ອເຂົ້າໄດ້ແລ້ວທ່ານສາມາດສ້າງ Database ຕາມທີທ່ານຕ້ອງການ.

 • ໃຫ້ທ່ານດັບເບີ້ນຄິກໃສ່ New
 • ທ່ານຈະເຫັນຊ່ອງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ຂຽນວ່າ Database name ຫັຼງຈາກນັ້ນໃຫ້ທ່ານໃສ່ຊື່ຕາມທີທ່ານຕ້ອງການ
 • ທ່ານຈະເຫັນວ່າມີຄຳວ່າ Collation ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປແລ້ວເລຶອກ utf8_general_ci ແລ້ວ
 • ກົດ Create

5. ຫັຼງຈາກນັ້ນໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປ Web browser ແລ້ວຂຽນຄຳວ່າ localhost/wordpress ທ່ານຈະໄດ້ໜ້າຕ່າງແບບນີ້ ແລ້ວເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

6. ເມື່ອເຫັນນໜ້າຕ່າງແບບນີ້ໃຫ້ທ່ານກົດ let’s go!

7. ຫຼັງຈາກກົດ let’s go! ແລ້ວ ໃສ່ຕາມນີ້ເລີຍ

 • ຈະເຫັນວ່າໃຫ້ໃສ່ຊື່ Database name ທີ່ເຮົາສ້າງໃວ້ໃນຕອນແລກນັ້ນ
 • ຊ່ອງທີ່ສອງ User name ໃຫ້ເຮົາໃສ່ root
 • ຊ່ອງທີສາມ Password ໃນນີ້ ຈະໃສ່ກໍ່ໄດ້,ບໍ່ໃສ່ກໍ່ໄດ້(ເຮົາຂໍແນາະນຳວ່າບໍ່ໃສ່ເພາະວ່າຈະຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈົດຈຳແລະບາງຄັ້ງຫາກທ່ານລືມ)
 • ສ່ວນຊ່ອງສາມ Database host ໃຫ້ທ່ານໃສ່ localhost
 • ສ່ວນຊ່ອງສຸດທ້າຍ Tableprefix ໃຫ້ໃສ່ WP_

ຫລັງຈາກນັ້ນກົດ Submit ແລ້ວຈະໜ້າຈ່າງແບບນີ້

8. ຫັຼງຈາກນັ້ນກົດ Run the install ແລ້ວຈະໄດ້ໜ້າຕ່າງແບບນີ້

9. Site Title ແມ່ນຊື່ຫົວຂໍ້ທີຈະສະແດງເທີງໜ້າເວັບຂອງເຮົາໃສ່ຊື່ຕ້ອງການ

 • User name ແມ່ນຊື່ທີຈະໃຊ້ງານໃນ wordpress ໃສ່ຊື່ຕ້ອງການ
 • Password ເປັນລະຫັດທີຈະຢືັນຢັນໃນການໃຊ້ງານ wordpress ໃສ່ຕາມຄວາມເໝາະສົມທີທ່ານຈື່ໄດ້
 • Conpirm password ໃຫ້ທ່ານຕີກໝາຍຖືກເພື່ອຢືນຢັນລະຫັດຂອງທ່ານ
 • Your email ໃຫ້ທ່ານໃສ່ email ຂອງທ່ານທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຈີງ
 • ສ່ວນ search engine visibility ບໍ່ຕີກໃສ່

ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດ install wordpress

10. ໃຫ້ກົດ Login ຫຼື ມີອີກວິທີໜຶ່ງກໍຄືປ້ອນ localhost/wordpress/wp-admin ໃສ່ Web browser ກໍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

11. ໃຫ້ໃສ່ Email ແລະ password ທີ່ເຮົາຕັ້ງໄວ້ມື້ກີ້

11. ແລ້ວກໍຈະເຂົ້າສູ່ໜ້າ Dashboard ເພື່ອເບິ່ງຄວາມເຄື່ອນໄຫວຂອງເວັບເຮົາ ແລະ ກໍຍັງສາມາດປັບແຕ່ງເວັບຂອງເຮົາໄດ້ອີກ.

12. ຢາກເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວເວັບຂອງເຮົາໃຫ້ກົດປູ່ມລັກຍະລັກຮູບເຮືອນ ຕາມຮູບເລີຍ.

ກໍຈະໄດ້ໜ້າຕ່າງແບບນີ້ເລີຍ

ເທົ່ານີ້ການສ້າງ Wordpress ຫຼື ການສ້າງ Account ແລະ ເວັບໄຊ. ເຫັນເລີຍວ່າການສ້າງເວັບມັນງ່າຍແລະບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກອີກຕໍ່ໄປ,ບໍ່ຕ້ອງໄປຂຽນໂຄ້ດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກ,ໃຊ້ເວລາດົນ ແລະ ອື່ນໆຕ້ອງຂອບໃຈ WordPress ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີເວັບເປັນຂອງຕົນເອງໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງພາສາໃນການຂຽນເວັບກະສາມາດສ້າງເວັບໄດ້.

ແລະຕ້ອງຂໍຂອບໃຈຜູ້ເຂົ້າມາເບີ່ງມາອ່ານໃນທີ່ນີ້ດ້ວຍ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.