CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHS là đơn vị nhập khẩu và phân phối thiết bị phòng cháy chữa cháy uy tín chất lượng tại TP. HCM.

  • Địa chỉ: 170 Lê Đình Thám , P. Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. HCM
  • Hotline: 0914 58 55 48 (Sơn)
  • Email: sonpham7979@gmail.com

Phòng cháy Hùng Sơn

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store