Combo bánh trung thu Kinh Đô Sông Đáy 6

Loại bánh: Bánh dẻo, bánh nướng (cả vị ngọt và mặn)

Hình thức: Hộp 4 bánh, có hộp kiếng chống ẩm.

Combo bao gồm

  1. Thập cẩm lạp Xưởng 1 trứng

Mã bánh: 41

Trọng lượng: 150 gram

Giá bán: 62.000 đồng

2. Hạt sen 1 trứng

Mã bánh: 51

Trọng lượng: 150 gram

Giá bán: 53.000 đồng

3. Đậu xanh 1 trứng

Mã bánh: 61

Trọng lượng: 150 gram

Giá bán: 53.000 đồng

4. Dẻo đậu xanh 1 trứng

Mã bánh: 93

Trọng lượng: 180 gram

Giá bán: 48.000 đồng

Tổng tiền: 216.000 đồng

http://www.xn--bnhtrungthukinh-njb15a2r.net/2017/08/combo-banh-trung-thu-kinh-do-song-day-6.html

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.