ภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์จากป้ายชื่อร้านอาหาร

--

การศึกษาภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ สามารถศึกษาได้จากป้ายที่ปรากฏซึ่งสามารถมองเห็นตามพื้นที่ต่างๆที่เป็นขอบเขตที่ต้องการศึกษาได้ อาทิ ป้ายร้านค้า ป้ายโฆษณาสินค้า ป้ายบอกทาง ป้ายชื่อถนน เป็นต้น ภาษาที่ปรากฏในป้ายทำให้ทราบความหลากหลายของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางฐานะ ชนชาติ บทบาท หรือสถานภาพของกลุ่มคนในพื้นที่นั้นได้ ประโยชน์ในการศึกษาภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาด้านทางภาษาศาสตร์ เศรษฐกิจบริหารธุรกิจ และการสื่อสารมวลชน

ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ต้องการศึกษาอักษรที่ปรากฎบนป้ายโฆษณา เพื่อต้องการทราบว่ากลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในห้างมาบุญครองนั้นเป็นลูกค้ากลุ่มใดบ้าง การศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตพื้นที่เฉพาะภาษาที่ปรากฏเฉพาะชื่อร้านอาหารและเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเท่านั้น

จากการ สำรวจป้ายชื่อร้านอาหาร พบป้ายชื่อร้านค้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษทุกป้ายแต่เมื่อพิจารณาแล้วมีชื่อร้านที่เป็นภาษาต่างๆ ดังนี้ ร้านที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 45 ร้าน ร้านที่เป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นเขียนทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 14 ร้าน ร้านที่เป็นชื่อภาษาจีนทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษมี 4 ร้าน ร้านที่เป็นชื่อภาษาเกาหลีเขียนทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษมี 1 ร้าน ภาษาอิตาลี 1 ร้าน นอกจากนี้พบว่ามีร้านที่เขียนด้วยสองภาษามีดังนี้ ร้านที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษและเขียนด้วยภาษาไทยมี 17 ร้าน ร้านที่เป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย 2 ร้าน ร้านที่เป็นภาษาจีนและภาษาไทยมี 2 ร้าน ร้านที่มีชื่อเป็นภาษาอารบิกเขียนทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษมี 1 ร้าน ร้านที่เขียนด้วยภาษาไทยมี 1 ร้าน

ตัวอย่าง ชื่อร้านที่เป็นภาษาไทยได้แก่ “วัวล้วนๆ ชื่อร้านที่เป็นภาษาอิตาลี คือ Amatissimo Caffè ร้านที่เป็นชื่อภาษาอารบิกเขียนทับศัพท์ด้วยภาษาอังกฤษ คือ Mr. Shawarma ร้านที่เป็นภาษาจีนและมีคำแปลภาษาไทย ได้แก่ Sing Thang Yeng ซิงตังเอี๊ยง, Yuyi หยู่อี่ ร้านที่เป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นเขียนทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ Shinkanzen Sushi, Hachiban Ramen เป็นต้น ร้านที่เป็นภาษาไทยทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้แก่ Mee Kham Sook “มีความสุข”, Ponn “ป้อน” เป็นต้น

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า ชื่อป้ายร้านส่วนใหญ่มักไม่เขียนด้วยตัวอักษรของเจ้าของภาษายกเว้นภาษาไทย ส่วนภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น จีน แม้จะเขียนด้วยอักษรของภาษานั้นๆ ก็ตามก็มีชื่อภาษาอังกฤษทับศัพท์อยู่ด้วยแสดงให้เห็นว่า ภาษาอังกฤษมีความสำคัญในฐานะเป็นภาษากลาง (Lingua franca) เพื่อใช้สื่อสารของคนต่างวัฒนธรรมอย่างแท้จริง

การศึกษาภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ ครั้งนี้เป็นการศึกษาจากป้ายชื่อร้านอาหารและเครื่องดื่ม ในห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง จากการศึกษาอนุมานได้ว่าลูกค้าที่มาใช้บริการในห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเป็นลูกค้าหลากหลายเชื้อชาติ อาทิ ชาวไทย ชาวญี่ปุ่น ชาวจีน ชาวอาหรับ ชาวอังกฤษ เป็นต้น เนื่องจากพบว่า ชื่อป้ายร้านอาหารมีหลากหลายภาษา ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ คาดว่าน่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาด้านภาษาศาสตร์ได้ และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาต่อยอดด้านบริหารธุรกิจ และการสื่อสารมวลชนได้สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าไปทำธุรกิจต่างๆ ในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ในอนาคต

มหาวิทยาลัยราชภับ้านสมเด็จเจ้าพระยา : BSRU

อ้างอิง

Alotaibi, Wafa Jeza and Alamri,Ohoud . (2022) Linguistic Landscape of Bilingual Shop Signs in Saudi Arabia Arab World English Journal (AWEJ) 13 (1), 426–449, DOI:https://dx.doi.org/ 10.24093/awej/vol13no1.28

He Shanxi, Xuechuan . (2019). The Study of Chinese-English Public Signs Translation. Theory and Practice in Language Studies, 9 (3), 286–291, DOI : http://dx.doi.org/10.17507/tpls.0903.05

--

--

More from Phornthip Nithithanawiwat