S/X.Case Study: ถ่ายรูปโปรไฟล์ ตามสไตล์ SIXSHEET

Image for post
Image for post

การส่งอีเมล์เป็นเรื่องปกติในการทำงาน ซึ่งการส่งอีเมล์แต่ละครั้งนั้นข้อความหรือเนื้อหาด้านในสำคัญเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ชี้แจงรายละเอียดเนื้องานหรือข้อความที่ต้องการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน

แต่อีกส่วนนึงที่สำคัญไม่แพ้กับเนื้อหาก็คือ “Signature Email” เพราะจะเป็นส่วนที่
ผู้ติดต่อกับเราทราบถึงข้อมูลและช่องทางติดต่ออื่นๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ
ทำให้สามารถติดต่อกันได้สะดวกมากขึ้น

Image for post
Image for post

SIXSHEET มองส่วนนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงใส่ใจเป็นพิเศษและบวกกับการที่ SIXSHEET
เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการถ่ายภาพแนวสร้างสรรค์ (Photobooth) จึงทำให้ได้ภาพที่แตกต่างและน่าสนใจส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ SIXSHEET

ในการถ่ายภาพโปรไฟล์ในครั้งนี้ SIXSHEET ได้ใช้ S/X ARRAY แบบ 6 ตัว หรือเรียกว่าการถ่ายแนว Portraitในการถ่ายซึ่งเป็นโปรดักส์ใหม่ล่าสุดที่เรามองว่าสามารถในการถ่ายภาพให้ออกมาตามสไตล์ของ SIXSHEET ด้วยการวางคอนเซปตั้งแต่ก่อนถ่ายว่าอยากได้เป็นภาพขาวดำทำให้ภาพแต่คนแสดงตัวตนได้เป็นอย่างดี

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ S/X PHOTOBOOTH ได้ที่
Facebook : Sixsheet Best Photo Booth บริการ โฟโต้บูธ และ ถ่ายภาพ
Instagram : SIXSHEET
TEL : 080–268–6632 กระต่าย / 095–583–8647 สตางค์

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store