S/X.Know-How: ทำความเข้าใจ SIXSHEET ARRAY x LIGHT PAINTING

เราอาจจะพูดได้ว่า ภาพถ่าย คือสิ่งประสานความทรงจำที่สัมผัสได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบกระดาษหรือในหน้าจอ มันได้ทำหน้าที่เก็บเหตุการณ์นั้นเข้ากับความทรงจำของเรา แต่ทว่าจินตนาการของเรามักทำให้ความทรงจำถูกเติมแต่ง เทคนิคการถ่ายภาพจึงสร้างสีสันให้กับภาพถ่าย ให้มีความสมน้ำสมเนื้อกับจินตนาการเราได้อย่างดี

เทคนิคการเปิดม่านชัตเตอร์ให้ยาวขึ้นตามต้องการของเรา (shutter-b) ก็จะทำให้เราได้ภาพการเคลื่อนที่ของแสงไฟหรือวัตถุ เช่น ภาพน้ำตก ภาพพลุ หรือ แสงไฟท้ายรถยนต์

Source : Photographylife

แต่ถ้าเราเปิดชัตเตอร์นานเกินไป ก็จะให้แสงเข้าภาพเกิดเป็นภาพสีขาวโพลนทั้งรูปได้(ภาพเสีย!)

Source : Photographylife

Light painting

ดังนั้นถ้าเราใช้เทคนิค shutter-b กับการเคลื่อนไหวของไฟฉาย ก็จะเกิดเทคนิคการวาดไฟที่สวยงามแปลกตาขึ้นมาอีกหนึ่งระดับ

Source : Pinterest

S/X ARRAY + LIGHT PAINTING

SIXSHEET ได้จับเอาเทคนิคถ่ายภาพ3มิติ SIXSHEET ARRAY มารวมกับ LIGHT PAINT ทำให้เกิดมุมมองภาพ 3 มิติของเส้นแสงที่มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

แต่สิ่งสวยงามก็ต้องแลกมาด้วยข้อจำกัดบางอย่าง เช่นการควบคุมแสงแวดล้อมให้มีระดับเกือบมืดสนิท รวมไปถึงระยะห่างระหว่างตัวแบบกับฉากที่มากขึ้นเพื่อให้ได้พื้นที่วาดไฟ ซึ่ง SIXSHEET เองได้ใช้เวลาทำความเข้าใจเพื่อให้สมบูรณ์แบบและทำให้ SIXSHEET ARRAY เป็นโปรดักส์ล่าสุดที่นิยมใช้ในงานอีเว้นท์มากที่สุด

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ S/X PHOTOBOOTH EXPERIENCE ได้ที่

Facebook: Sixsheet Best Photo Booth บริการ โฟโต้บูธ และ ถ่ายภาพ
Instagram: SIXSHEET
Twitter: SIXSHEET Photobooth Experience Co.
Line: @SIXSHEET
Tel : 080–268–6632 กระต่าย / 095–583–8647 สตางค์

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store