UNKNOT : การทดลองจัดการปมจราจรบนความร่วมมือ

เรียกได้ว่าทุกวันนี้อารีย์-ประดิพัทธ์ เป็นย่านสุดฮิตที่มีผู้คนมากมายอยากเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียน จากการเกิดขึ้นของร้านค้า คาเฟ่ และ Community Space ต่างๆ เดิมทีย่านนี้มีความหลากหลายมากอยู่แล้ว ทั้งผู้ที่ทำงาน ผู้มาติดต่อหน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้อยู่อาศัย ส่งผลต่อปริมาณผู้คนที่สัญจรภายในย่านแต่ละวันมีจำนวนมาก แม้ปัจจุบันอารีย์-ประดิพัทธ์สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยรถไฟฟ้าและรถประจำทางสาธารณะบนถนนสายหลัก แต่การเดินทางเข้าสู่ภายในย่านยังต้องอาศัยระบบขนส่งรองประเภทวินมอเตอร์ไซค์ รถสองแถว และรถสามล้อ มาส่งเสริมกัน ซึ่งบริเวณที่มีตัวเลือกที่มากมายนี้ มารวมอยู่ ณ ที่เดียวกัน ในช่วงเวลาเร่งด่วน ผู้คนมากมายรอคอยใช้บริการ การกระจุกตัวและการติดขัดจึงมีโอกาสเกิดขึ้น เพื่อทำความเข้าใจและทดลองระบบการจัดการพื้นที่ร่วมกันของผู้ให้บริการขนส่ง วันนี้เราจึงพามาพูดคุยกับคุณไอ๋-ปิยา ลิ้มปิติ แห่ง Op-portunist กับโปรเจคแบบจำลองสุดล้ำที่ชื่อว่า “UNKNOT”

ทำไมถึงเลือกมาทำโปรเจคที่ย่านอารีย์-ประดิพัทธ์

“อย่างแรกคือเราได้โจทย์มาให้ทำพื้นที่ย่านสร้างสรรค์อารีย์-ประดิพัทธ์ พื้นที่ที่เอื้อให้ความแตกต่างหลากหลายอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งเราคุยกันในทีมว่าจะจับประเด็นที่เป็นกิจกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่ มีเรื่องการทำงาน การกินอยู่ การเดินทาง ส่วนตัวได้รับเรื่องของการเดินทางมา เรามองถึงพฤติกรรมการเดินทางของคนที่เข้ามาในย่าน และระบบขนส่งที่มารองรับ ย่านนี้มีความน่าสนใจตรงที่มีความหลากหลาย เป็นทั้งที่อยู่ ที่ทำงาน เป็นทั้งพานิชยกรรมผสมผสานคนที่มาอยู่ในพื้นที่จึงมีความต้องการในการเดินทางที่หลากหลายตามไปด้วย”

ระบบขนส่งขนาดเล็กที่สะดวกรวดเร็ว และง่ายสำหรับไปสู่จุดหมายในพื้นที่ จึงเป็นตัวเลือกที่ผู้คนมักเลือกใช้ เพราะอารีย์-ประดิพัทธ์มีแยกและซอยขนาดเล็กมากมาย ซึ่งถ้าเป็นรถยนต์ส่วนตัว จะทำให้การเดินทางของคุณช้ากว่าปกติ บริเวณที่คุณไอ๋พบว่ามีการกระจุกตัวมากเป็นพิเศษคือปากซอยพหลโยธิน 7 ที่ถ้าเดินลงมาจากรถไฟฟ้าอารีย์ จะพบการสัญจรไปมาจนคุณอาจงง และสับสนไปเลย

UNKNOT หมายถึงอะไร

“UNKNOT เป็นเหมือนการแกะปม (knot) ว่าตรงไหนมันมีปมเกิดขึ้น เราก็จะไปดูและทำความเข้าใจ ซึ่งพื้นที่ที่เลือกทำจะอยู่บริเวณปากซอยพหลโยธิน 7 เพราะเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรจากรางสู่รถ จากบีทีเอสอารีย์ สู่วินมอเตอร์ไซค์ รถสองแถว รถสามล้อ และมีการกระจุกตัวของการเดินทางที่ค่อนข้างวุ่นวาย”

KNOT ในที่นี้จึงเปรียบเสมือนปมที่เกิดขึ้นจากการสัญจรที่ซ้อนกันของระบบขนส่งประเภทต่างๆ โดยแต่ละประเภทมีรูปแบบการจอดเข้าคิว การรับ-ส่งลูกค้าที่แตกต่างกันเป็นของตัวเอง

คาดหวังให้ UNKNOT สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรในย่านอารีย์-ประดิพัทธ์

“อย่างแรกเลยก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เราอยากให้ทำความเข้าใจว่าปม (knot)มันเกิดจากอะไร มีใครอยู่ตรงไหนบ้าง ใช้เวลาเดินทางตรงช่วงนั้นนานแค่ไหน ทำความเข้าใจแล้วพัฒนาเป็นเครื่องมือแบบจำลองภาพการเคลื่อนที่ของระบบ (Simulation) ขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจง่าย และนำไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ เพราะทุกคนใช้พื้นที่ร่วมกัน ก็อยากให้ทุกคนใช้ร่วมกันได้ดีขึ้น ลองเปลี่ยนแปลงร่วมกัน สุดท้ายทุกคนก็จะได้ประโยชน์ร่วมกัน”

การจะแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ เริ่มจากการเก็บข้อมูลทั้งวัน เช้า กลางวัน เย็นในช่วงเวลาเร่งด่วน จนเริ่มเห็นรูปแบบของการเดินทางว่าผู้ให้บริการขนส่งแต่ละประเภทจะวนแบบไหน รับคนอย่างไร ที่ทำให้เกิดการติด การรอคิวที่เพิ่มขึ้น และนำเสนอเป็นแบบจำลองภาพและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อเชิญชวนให้กลุ่มผู้ให้บริการวินมอเตอร์ไซค์ รถสองแถว และรถสามล้อ ทดลองจัดการพื้นที่ร่วมกัน เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงคุณภาพของบริการให้ดีขึ้น

นิยามความเป็นอารีย์-ประดิพัทธ์

“อารีย์-ประดิพัทธ์เป็นย่านที่มีความผสมผสาน ของผู้ที่อยู่เก่าแก่ที่มีบ้านขนาดใหญ่ มีบริเวณบ้าน มีสวน และอีกฝั่งก็จะมีสำนักงานใหญ่ มีตึกสูงมากมาย ผสมผสานทั้งคนอยู่เดิม กลุ่มคนทำงาน ร้านค้า และคาเฟ่ที่กระจายตัวอยู่ในย่าน หลักๆที่เห็นได้ชัดเลยเลยคือเป็นย่านที่มีความหลากหลาย”

UNKNOT สะท้อนถึงการใช้ชีวิตในย่านนี้อย่างไร

“สะท้อนว่าถ้าเราจะอยู่กับความหลากหลายได้ เราก็ต้องปรับตัวไปกับมันได้ เงื่อนไขของแต่ละคนอาจปรับได้มากน้อยไม่เท่ากัน แต่ถ้าทุกคนค่อยๆปรับเข้าหากัน ท้ายที่สุดทุกคนคือผู้ที่จะได้ประโยชน์ร่วมกัน ”

นอกจากนี้ยังมีโครงการต้นแบบเชิงทดลองอีก 2 โครงการ ที่คุณไอ๋ และคุณพี จาก Op-portunist ร่วมกันทำในย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ อย่าง Scoot Scoot และ Have a rest ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาการเดินทางของคุณ และทำให้อารีย์-ประดิพัทธ์ เป็นย่านที่ใครๆก็เข้าถึงได้ง่าย

พบกันที่งานเทศกาลออกแบบประจำปี Bangkok Design Week 2020 : ARI-PRADIPAT 1–9 กุมภาพันธ์นี้

#Bangkokdesignweek2020 #BKKDW2020ARIPRADIPAT #TINKERINGPOT #UNKNOT #ScootScoot #HaveARest

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
SIXSHEET Photobooth Experience Co.

SIXSHEET Photobooth Experience Co.

www.sixsheet.me

More from Medium

Escapril Day VII: On Nostalgia

Death in children’s drawings

No equipment? No problem!