יופי חיצוני הוא בעין הרואה החוצה, הפנימי בעיני המתבונן פנימה. מעטים ביננו מביטים בשתי העיניים, מעטים מאלה בעת ובעונה אחת.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.