1,8 tỷ/1kg trứng cá tầm trắng

Thông thường mỗi kg trứng cá tầm trắng muối được bán với giá 14.000 USD nhưng mùa Giáng sinh năm nay nó đã lập kỷ lục lên tới 86.000 USD (hay 65.000 Euro, tương đương 1,8 tỷ đồng).
Sở dĩ trứng cá tầm trắng muối đắt hơn so với trứng cá tầm thông thường là bởi một con cá tầm trắng chỉ đẻ được 250 gram trứng khi nó ở độ tuổi trưởng thành là 12 tuổi. Mặc dù có mức giá đắt như vậy, nhưng vẫn không đủ cung cấp cho thị trường.

Cái giá này quá đắt để người có thu nhập thấp có thể với tới..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.