เครื่องมือแต่งหน้าปก Facebook ให้เด่นโดน

มาแต่งหน้าปกเฟชบุ๊ก ให้สวยเด่นเป็นสง่า พาเหลียวหลัง มันใช้ง่ายหนิ แค่อัพโหลดรูปขึ้นไป ขยับซ้ายขวา บนล่าง เอาที่พอใจ พอได้ที่ก็อย่าช้า ดาวน์โหลดมาไว้ในคอม จะช้าอยู่ใย แล้วอัพไปเปลี่ยนบนหน้าปกเฟชบุ๊ก แค่นี้จริงๆ ลองต๊ะ ฟรีหนิ http://timelineslicer.com/

Like what you read? Give Pichat a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.