หัดเขียนโปรแกรมจากภาษา Swift สำหรับคนไม่เคยเรียนคอม และอยากเริ่มต้น

บทความนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เรียน programming มาก่อน แต่อยากเริ่มต้นศึกษา ใช้ ภาษา Swift เป็นแบบ จะพยายามใช้คำที่เข้าใจได้โดยทั่วไป และไม่เอาอะไรขั้นสูงนักมาเขียนนะครับ

การเขียนโปรแกรมโดยทั่วไปแล้วคือการเขียน Code ด้วยภาษาโปรแกรมมิ่งใดๆ เช่น C, Java, Swift แล้ว compiler software จะแปลง Code นั้นให้กลายเป็นรูปแบบที่ Computer เข้าใจ จากนั้นพออยากใช้งานโปรแกรมนี้เราก็สั่งให้ Computer run มันก็จะส่งผลลัพธ์ออกมา (write -> compile -> run)

การหัดเขียนภาษาโปรแกรมก็คล้ายๆ กับการเรียนภาษาต่างประเทศ ต้องรู้จักคำศัพท์ และไวยกรณ์ต่างๆ แต่พอรู้จักภาษานึงแล้ว ภาษาอื่นๆก็จะคล้ายๆกัน เพราะงั้นตอนเริ่มต้นก็แค่ศึกษาภาษานึงให้ชำนาญ แล้วภาษาอื่นก็จะเรียนได้เร็วขึ้น

Control Flow

การเขียนโปรแกรมคือการเขียนเงื่อนไข (Logic) ให้ Computer ทำงานไปเป็นลำดับขั้นตอน หรือทำงานด้วย code บรรทัด (statement) ไหน ข้ามบรรทัดไหน แทบทุกภาษาก็จะมีหลักการคล้ายๆ กัน ตัวอย่าง control flow ที่ใช้กันเป็นหลัก เช่น

Looping

การทำอะไรซ้ำๆ เขียนได้หลายแบบ ส่วนใหญ่จะใช้กันแบบ for เช่นถ้าเราเขียน

for var x = 0; x< 10; x++ {
print(x)
}

โปรแกรมจะพิมพ์ตัว x 10 ครั้ง นอกจาก for ก็จะมี while, do while, for in ที่ทำงานเป็น loop เหมือนกัน แต่จะเหมาะใช้เฉพาะบางกรณีเท่านั้น

If

ถ้าตรงตามเงื่อนไข ถ้าเป็นแบบนี้แล้วให้ทำอะไร ถ้าไม่ใช่แล้วก็ถ้าเป็นอีกแบบล่ะให้ทำอะไร และเช็คไปทีละขั้น เช่น

if banana_number == 1 {
print(“I have one banana”)
} else if banana == 2 {
print(“I have two banana”)
} else {
print(“whatever”)
}

Switch

คล้ายๆ if แต่ต่างที่จะไม่เช็คทีละเงื่อนไขให้ทำสิ่งต่างๆ แต่จะวิ่งไปจุดที่ค่าของตัวแปรตรงกับเงื่อนไขเลย

switch banana {
case 1:
print(“banana is one”)
case 2:
print(“banana is two”)
default:
print(“whatever”)
}

Functions

function คือการตั้งชื่อชุดคำสั่งเอาไว้ เวลาอยากใช้ชุดคำสั่งนั้นก็สามารถเรียกใช้จากจุดใดใน code ก็ได้ จะได้ไม่ต้องเขียน code ชุดเดิมซ้ำหลายๆ ครั้ง

func printBanana() {
print(“Banana”)
}

สามารถรับค่าเข้าไปทำงานได้

func printFruit(fruit: String) {
print(fruit)
}

และสามารถคืนค่ากลับมาได้

func plus (firstValue:Int, secondValue:Int) -> Int {
return firstValue + secondValue
}

Variables (ตัวแปร)

ตัวแปรเอาไว้เก็บข้อมูล ในภาษา Swift จะเขียนได้ว่า

var hello = "Hello World"

คือตั้งตัวแปรชื่อ hello ให้มีค่าเท่ากับ “Hello World”
ซึ่งตัวแปรนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในภายหลัง เช่น เราอยากเปลี่ยนค่า hello เป็นภาษาไทย ก็ใช้คำสั่ง

hello = "สวัสดีชาวโลก"

ตัวแปรมีได้หลายชนิด เช่น ตัวอักษร จำนวนเต็ม อาเรย์ ฯลฯ ต่อไปจะอธิบายชนิดของตัวแปรที่ใช้กันบ่อยๆ

Strings (ตัวอักษร)

คือประเภทของตัวแปรที่เก็บค่าตัวอักษรต่างๆไว้ สามารถเอามาต่อกันได้

let firstName = "Somchai"
let lastName = "เข็มกลัด"
let fullName = firstName + " " + lastName
// fullName จะมีค่าเท่ากับ "Somchai เข็มกลัด"

Int (จำนวนเต็ม เช่น 1 2 3 4 5 …)

var count = 5

Double, Float (จำนวนทศนิยม เช่น 3.1465655165)

var grade = 3.4

ถ้าไม่ระบุเป็นพิเศษ เลขทศนิยมใน Swift จะเป็นประเภท Double ซึ่งทั้ง Double และ Float เก็บค่าได้เหมือนกัน แต่ Float จะเก็บค่าแบบ 32 bit, ส่วน Double 64 bit ถ้าไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษก็ให้เลือกใช้ Double ดีกว่าเพราะทศนิยมจะแม่นกว่าครับ

Array

เอาไว้เก็บตัวแปรหลายๆตัว

var country = [“Thailand”,”Japan”,”China”]

Dictionary

เอาไว้เก็บตัวแปรแบบ key-value เช่นจะเก็บว่ามีกล้วย 10 ลูก แอปเปิล 25 ลูก ส้ม 5 ลูก

var fruit = [“banana”:10, “apple”:25, “orange”:5]

สมมุติให้กล้วยเพื่อนไป 1 ลูกเหลือ 9 ลูก การเปลี่ยนค่าก็แค่สั่ง

fruit[“banana”] = 9 

ตอนนี้กล้วยก็จะมีค่า 9

สรุป

ยินดีด้วยที่อ่านมาถึงตรงนี้ ข้างบนนั้นคือพื้นฐานการเขียนโปรแกรม โดยอ้างอิงจากภาษา Swift ไม่ยากเลยใช่มั้ยครับ พื้นฐานนี้สามารถปรับใช้ได้กับทุกภาษาโปรแกรม และความสามารถจริงๆของ Swift มีมากกว่านี้มาก เมื่อได้ลองทำไปก็จะเรียนรู้มากขึ้นไปเรื่อยๆ ครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.