How bitcoins mining works: Samenvatting (The Economist explains) : 20 Januari

Bitcoin is een internet-munt die in 2008–2009 ontworpen werd, al weet men niet precies wie (of welke groep personen) dit precies bedacht heeft. Bitcoin is pas een tweetal jaren bekend bij het grote publiek. Dit gebeurde vooral nadat de koers van bij de lancering, 0,0025 dollar per aandeel, spectaculair is gestegen tot meer dan 1200 dollar in november 2013. De laatste tijd is de koers wel alweer onder de 250 dollar gedoken.

Bitcoin is een gedecentraliseerd systeem, wat inhoudt dat de validatie van alle transacties gebeurt op computers overal ter wereld. Het idee hierachter, om onafhankelijk van één of andere organisatie, regering of bank transacties uit te kunnen voeren, is in theorie wel mooi, maar hierbij komen er toch wel enkele problemen aan te pas.

Doordat mensen betaald worden om de transacties te valideren door de rekenkracht van hun computer(s) beschikbaar te stellen, probeert men om de winst te maximaliseren (via schaalvergroting), door in zogenaamde “pools” (grote groepen beschikbare computers) aan teamwork te doen. Dit zorgt er voor dat het systeem uiteindelijk toch weer gecentraliseerd wordt, wat men net van het begin af aan wou vermijden.

Bovendien kan het in principe gehackt worden als er zo’n “pool” de magische grens van 51% van totale beschikbare rekenkracht overschrijdt. Tot nu toe heeft dit nog niet voor problemen gezorgd, aangezien enkele leden er vrijwillig uit zijn gestapt net voor de kaap al eens bijna werd bereikt, maar dit biedt daarom nog geen garanties voor de toekomst…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.