Mediawijsheid: een terugblik

Het is bijna juli en alle projectgroepen hebben hun projecten zo goed als afgerond. Dit geldt ook voor mij. In deze laatste blog ga ik dan ook in op de cursus en evalueer ik deze. Wat ging er goed, wat kan er beter? Hoe heb ik dit vak als student meegemaakt?


Het fundament werkt; de uitvoering minder

Laat ik vooropstellen dat het achterliggende idee goed is. Het (wijs) inzetten van media met een goed doel als project is een win-winsituatie voor zowel student als organisatie. Ik zie dan ook geen beter meewerkend voorwerp zich lenen voor het inzetten van een online marketingcampagne dan een goed doel.

De uitvoering verliep minder soepel. Dit kwam vaak naar voren tijdens de colleges, wanneer de neuzen niet dezelfde kant op stonden. ‘Wat is nu precies de bedoeling?’ en ‘Wat wordt er van ons verwacht?’ waren vragen die nét iets te vaak naar voren kwamen. Dit is niet te wijten aan een gebrek aan instructies — deze waren immers van tevoren stapsgewijs uitgelegd. Het teveel aan bewegingsvrijheid bleek het struikelblok. Wat je dan ziet gebeuren, is dat men zich vastklampt aan de gegeven theorie. Dat iedere projectgroep een TACTICS-analyse maakt, is wat mij betreft geen toeval. Het bewijst misschien dat universiteitsstudenten liever een duidelijk af te vinken lijstje krijgen aangereikt. Didactisch gezien totaal niet spannend, want dergelijke vakken zijn er genoeg. Toch zie je het weer gebeuren. Aard van het beestje?

De doelstellingen

De cursus kent twee doelstellingen, beschreven in de cursusopzet:

1. Verbeteren van je eigen mediagebruik en netwerken alsmede je reflectie hierop.
2. Het beargumenteerd strategisch inzetten van verschillende media om een bepaald doel te halen: het goede doelproject.

Beide doelstellingen zijn zeer interessant, maar zoals ze dit jaar verweven zijn misschien niet goed tot hun recht gekomen. Laat ik per doelstelling verduidelijken.

Het reflecteren op eigen mediagebruik is een nuttig onderdeel, maar staat voor mijn gevoel te los van de rest. In het begin heeft iedereen zijn/haar mediaprofiel(en) laten bepalen door middel van de webtool van Mariëlle van Rijn, destijds een bètaversie. Tijdens het laatste college is deze weer kort aangehaald en is een verbeterde vragenlijst teruggekoppeld, ik hoop met mooie resultaten en feedback! Tijdens de cursus heb ik dit helaas niet meer teruggezien.

Ikzelf ben er, door middel van deze blogs, regelmatig op teruggekomen en heb er veel van geleerd. Sterker nog, ik heb mezelf zien groeien in mijn mediaprofiel! Toch denk ik dat dit voor een groot gedeelte te danken is aan het lezen van Groundswell, dat mij aan het denken heeft gezet. Hier kom ik later nog op terug.

Het strategisch inzetten van media was de hoofdmoot van de cursus, en heeft de beste invulling gekregen die ik me kan voorstellen: het helpen van een goed doel. Voor volgend jaar lijkt het me dan ook zeker een goed idee om dit door te zetten, want hierdoor onderscheidt deze cursus zich van de rest. Een praktische kijk en invulling van theorie is iets wat ik mis binnen mijn studie Communicatiewetenschappen, en Mediawijsheid heeft deze leegte tot op zekere hoogte gevuld. Ik hoop dat dit een springplank is naar iets groters. Waar blijft de ruimte voor een stage binnen het curriculum, Tilburg University?!

Voorwaarde voor het behouden van deze aanpak is wel dat de hele cursus (inclusief theorie) hier naadloos bij moet aansluiten. Dit was nu te commercieel, iets dat ook de oprichters van de cursus is opgevallen. Dit geeft me ruimte voor een mooi bruggetje naar het volgende onderdeel van deze evaluatie: de theorie.

Theoretische ondersteuning bij een praktische cursus

Ik heb tijdens het schrijven van deze blogs twee boeken gelezen en deze regelmatig aangehaald. Zou hier het boek tussen kunnen zitten dat in de toekomst een theoretische en mediawijze ondersteuning geeft bij het vak?

Ik denk het wel.

Handboek Social heeft me niet bijster veel geboeid. Op de behandelde case studies na is het vooral een naslagwerk, met een gigantisch scala aan theorieën en tactieken als lemmata. Je hebt het dan ook in rap tempo uit. Eigenlijk leest het boek als een website: niet teveel tekst, veel visuele ondersteuning. Begrijp me niet verkeerd, iemand die benieuwd is naar verschillende strategieën en invullingen heeft aan dit boek een hele goeie. Een digitale versie, met de mogelijkheid tot ‘doorklikken’, zou helemaal ideaal zijn. Maar als ondersteunende literatuur voor een cursus zoals deze? Nee. Daarvoor is hij toch te commercieel, en bovendien te weinig diepgaand.

Groundswell beschrijft een typerende aanpak voor hetzelfde doel. Het grote verschil met Handboek Social zit ‘m hier in de diepgang. Ik durf best te zeggen dat dit boek mijn ogen enigszins geopend heeft en me daadwerkelijk aangezet heeft tot nadenken. Het denken vanuit de groundswell en ‘meedoen met het publiek’ is een fris idee, waarmee het boek zich onderscheidt van het ontelbaar aantal marketingboeken dat te vinden is. Het sluit dan ook aan bij de eerste doelstelling van de cursus, ware het niet dat ook dit boek natuurlijk geschreven is vanuit het perspectief van het bedrijf. Toch heeft de sociaal-technografische ladder veel raakvlakken met de mediaprofielen van Mariëlle, en het nadenken over ‘wie ben ik online?’. Het enige wat mist zijn wellicht meer handvaten voor non-profits.

Conclusie

Het is voor mij een interessante cursus geweest, zowel wat betreft aanpak als inhoud. Ik heb voor het eerst een échte praktische invulling gezien. Geen cases of andere opdrachten met fictieve bedrijven, maar echt veldwerk. De vrijheid die gegeven werd bleek een uitdaging, maar heeft uiteindelijk geresulteerd in vier verschillende goede doelen met vier even verschillende strategieën.

De eerste doelstelling, reflecteren op eigen mediagebruik, is tijdens de cursus in het algemeen niet echt tot zijn recht gekomen. Toch denk ik dat de mediaprofielen goed zijn te koppelen aan een boek als Groundswell. Door eerst naar binnen te kijken (wat is mijn eigen online identiteit?) en daarna naar buiten toe (hoe zou ik deze en andere online identiteiten bereiken?) werk je toch toe naar een mate van mediawijsheid.

De tweede doelstelling, het strategisch inzetten van media, heeft gediend als een mooi framework voor de cursus, waar creatief mee om is gegaan. Een dergelijke invulling en praktische aanpak mist nog binnen het curriculum van de Humanities-student en is daarom waardevol. Mijns inziens is het dan ook zeker goed om door te zetten. Theorie die beter aansluit bij het doel (in dit geval non-profitorganisaties) is dan wel vereist. Misschien zelfs een iets harder duwtje in de juiste richting, hoe niet-prikkelend en 2.0 dit ook mag zijn… Genoeg mogelijkheden!


Laat ik ten slotte de kans pakken om de oprichters en vormgevers van de cursus (Hans van Driel, Cécile Janssen, Mariëlle van Rijn en Marieke van Stigt) te bedanken voor de cursus, want het is ongetwijfeld leerzaam voor alle partijen geweest! Ook bedankt voor het bieden van de mogelijkheid om het vak met deze blogs af te sluiten en erop te reageren, ik denk dat het een interessante conversatie heeft opgeleverd!

Voorlopig is dit mijn laatste blog geweest. Ik ga me op dit moment gaan richten op mijn bachelorscriptie, zodat ik mijzelf in september MSc mag noemen. Wellicht tot een volgende keer, en veel dank voor het lezen!


Literatuur:

Li, C., Bernoff, J. (2011). Groundswell: De impact van social media: van uitdaging naar zakelijk succes. Zaltbommel: Uitgeverij Thema.

Petersen, P. (2015). Handboek Social: Social business en Social media marketing. Amsterdam: Adfo Groep.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.