Bir insanın hayatında olmak için ne kadar çabalamazsanız, onun hayatındaki duruşunuz o kadar güzelleşiyor. “Kendin olma” tanımının içinde her şeyden fazla çabasızlık var. Kendimizi bir şeylerin “içinde” gibi gördükçe açmazlara düşüyoruz, çünkü bir noktada çıkmamız gerekiyor. Hayır, hiçbir şeyin içinde değiliz, bu bizi binaların içine hapseden modern hayatın algımızda yaptığı modifikasyondur. Bir duygunun, bir insanın hayatının, bir bakış açısının içi yoktur. Biz olduğumuz yerdeyiz ve başımızdan, yanımızdan, içimizden bir şeyler geçiyor yalnızca. Almamız gerekeni alıp, öğrenmemiz gerekeni öğrenip yolumuza devam ediyoruz. Olmamız gereken yer yolumuz. Olmamız gereken yer, olduğumuz her yer.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.