“Ders almadığın şeyler, sen ders alana kadar hayatta karşına çıkmaya devam edecek.”

Ya da böyle bir şey. Belki değiştiremediklerimiz aslında yalnızca henüz öğrenemediğimiz için değiştirme zamanımızın gelmediği şeylerdir. Değişmelerini istiyorsak doğru dersleri çıkarmalıyızdır. Çıkardığımız dersleri bilmeliyizdir. Yolumuza devam etmeliyizdir.

Like what you read? Give pilart a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.