เพราะแอพของเราได้ทำการ implement ตัว service ใน Android Manifest ไว้เพื่อรอรับ Push Notifications…
🔥Jirawatee
2

ทดสอบแล้ว Import ได้แต่เหมือนจะไม่เข้าไปทำงานในส่วนของ Firebase เลยค่ะ
ตอนนี้เลย Migrate โปรเจคมาใช้ gradle แล้วสามารถใช้งานได้แล้วค่ะ
ติดปัญหาส่วน Server นิดหน่อย หนูสร้างไฟล์ตามพี่ 2 ไฟล์ แล้วไม่เข้าใจการรันไฟล์ค่ะ ว่ารันถูกต้องไหม (หนูรัน http://localhost:2537/myphp/fcm_request.php ) ขึ้นError ว่า

Unauthorized

Error 401

ขอบคุณค่ะ

Like what you read? Give taohuh a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.