ส่งข้อความให้ตรงกลุ่มเป้าหมายด้วย Firebase Notifications และ Google Analytics for Firebase
🔥Jirawatee
562

รบกวนสอบถามค่ะพี่ โดยปกติแล้ว ถ้าพัฒนาแอปขึ้นบนเพลย์สโตร์และใช้ Firebase Notification กับ Google Analytics ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณเท่าไหร่หรอคะ

Like what you read? Give taohuh a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.