Ticari hayatım aile şirketi ile başlayıp kendi şirketi ile devam etmiş ve şimdi kurumsal firmada…
Mahmut gündoğdu
11

Kesinlikle katılıyorum. Hep mücadele ediyorsunuz. Kurumsal hayata geri dönmemek için elimden geleni yapıyorum :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.