przeznaczenie

Spojrzał w lewo. Spojrzał w prawo. Niczego specjalnego nie dostrzegł. Wystarczył krok naprzód by dopadło go przeznaczenie.

Like what you read? Give Piotr Borucki a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.