5 książek, które powinien znać każdy rekruter IT
Katarzyna Rojewska
122

Dzięki wielkie za shout out!

Like what you read? Give Piotr Prokopowicz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.