Archivovali sme vzácne dokumenty zo zbierok Slovenskej národnej knižnice

Piql Slovakia
Jul 18 · 3 min read

Nedávno mal svet možnosť spoznať vzácne rukopisy i prvotlače zo zbierok Slovenskej národnej knižnice (SNK), ktoré boli prezentované vo Svetovej digitálnej knižnici. Okrem prezentácie vzácnych historických dokumentov sa SNK rozhodla poistiť. Poistkou sa stala archivácia týchto zdigitalizových dokumentov na piqlFilm.

zdroj foto: https://yellow.place/ru/slovensk%C3%A1-n%C3%A1rodn%C3%A1-kni%C5%BEnica-martin-slovakia

Najvzácnejšie dokumenty SNK, ktoré sú zároveň súčasťou Svetovej digitálnej knižnice, sú archivované na piqlFilme a bezpečne uložené aj pre ďalšie generácie. Organizácia UNESCO spolupracuje so Svetovou digitálnou knižnicou a všetky dokumenty sú spravované vo washingtonskom “Library of Congress”. Ide o 11 významných rukopisných i tlačených pamiatok z fondov a zbierok SNK, ktoré sa stali súčasťou súboru viac ako 10 800 dokumentov zo 193 krajín sveta. Projekt Kongresovej knižnice vo Washingtone spája až 181 partnerov z oblasti knižníc, archívov, múzeí, galérií, vzdelávacích inštitúcií z krajín ako Afrika, Ázia, Austrália, Európa, Severná či Južná Amerika. Najnovšie sa medzi ne pridalo aj naše Slovensko.

“Účasť na tomto projekte považujeme za skvelú príležitosť, ako predstaviť svetu naše vzácne písané aj tlačené pamiatky v digitálnej podobe a ako odprezentovať SNK na svetovej úrovni,” povedala generálna riaditeľka SNK, Katarína Krištofová.

Sprístupnené pamiatky SNK predstavujú fragmenty staroslovienskych rukopisov z 13. — 15. storočia (Hlaholské listy hlohovské, Krtíšsky hlaholský zlomok), stredoveké latinské iluminované liturgické kódexy (časť Bratislavského antifonára II, Kniha modlitieb (Hodinky) francúzskej proveniencie, rukopisná bohato ilustrovaná Kronika sveta Jána z Udine z
15. storočia, či vzácny Erbovník z 18. storočia. Dopĺňajú ich vzácne tlače
16. storočia (Emblemata Jána Sambuca, Kázne Mikuláša Telegdiho), atlas Uhorska od Jána Mateja Korabinského z roku 1804 a Mapa františkánskych misií vo svete z roku 1927.

Čoskoro rozšíria zoznam prezentovaných diel ďalšie dokumenty SNK — odpis Symfónie C dur Josepha Haydna, známej ako „Mária Terézia“ z 18. storočia, list Mahátmu Gándhího slovenskému lekárovi Dušanovi Makovickému — osobnému priateľovi Leva N. Tolstého, fotografia Milana R. Štefánika, rukopis Krvavých sonetov Pavla O. Hviezdoslava či rukopis s tajným písmom Martina Kukučína.

Prečo sa SNK rozhodla pre Piql Slovakia?

Všetky tieto neuveriteľne cenné pamiatky majú obrovskú hodnotu a tvoria našu históriu. Zamestnanci SNK dbajú na uskladnenie dokumentov v správnych podmienkach, aby sa na nich zub času podpísal čo najmenej. Fyzické dokumenty však aj tak nie sú odolné voči všetkým nástrahám prírody či nebodaj voči nešťastným nehodám. O dokumenty by nás mohla pripraviť akákoľvek neželaná udalosť, napríklad požiar. Svet ročne nenávratne prichádza o množstvo umeleckých diel či vzácnych dokumentov vo fyzickej aj v digitálnej podobe, stačí, aby systém niekde pochybil.

V Piql máme spomínané nástrahy ošetrené tak, že všetky zdigitalizované materiály ukladáme na film - kvalitný fotosenzitívny materiál s dlhou životnosťou a odolnosťou. Je možné naň uložiť snímky, aj zdigitalizované materiály. Celý tento systém archivácie využíva kódovanie, ktoré funguje v podstate ako bežne známe QR kódy. Ďalšou výhodou je fakt, že údaje na filme nie je možné meniť či prepisovať. Je tu aj možnosť, že by boli dokumenty uložené do Arktického svetového archívu až na ďalekých Špicbergoch, kde sú podmienky najvhodnejšie na to, aby filmy prežili takmer všetko.

SNK si zvolila spôsob archivácie, ktorý dokáže uchovať naše historické dedičstvo aj pre mnoho ďalších generácií. V Piql archivujeme históriu bezpečne a navždy.

Viac informácií o archivácii dát sa dozviete na webe www.piql.com. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať pre konzultáciu.

Tím Piql Slovakia

Piql Slovakia

Written by

Uchovávame údaje offline na nadčasovom médiu, čím pomáhame klientom chrániť nenahraditeľné informácie.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade