پیرانه سر
پیرانه سر

پیرانه سر

پیر بودم ز جفای فلک و دور زمان .... باز پیرانه سرم بخت جوان بازآمد