[Meetup] — Welovebug 04JUN17

ในมีทอัพวันนี้ ก็จะพูดเรื่องการทดสอบซอฟท์แวร์ สิ่งที่ผมพอจะจำได้คือ

  • องค์กรไหนไม่เคยมีทีมทดสอบระบบเลย และต้องการจะมีทีมทดสอบระบบ สิ่งแรกที่ต้องทำคือขอให้จ้าง Test Manager ไม่ใช่ Tester เพราะว่า Test Manager จะเป็นผู้ที่วางแผนกระบวนการทดสอบ (Test process) และ กลยุทธ์ในการทดสอบ (Test Strategy) ถึงจะทำให้ Team Project เข้าใจวิธีการทดสอบทั้งหมด
  • ตัว V shape คือมุมมองในการกำหนดพื้นฐานการทดสอบระบบ (Software testing basic) ดังรูปดังนี้
รูปภาพ V shape model

ในส่วนนี้จะพูดถึงว่า V shape model นั้นจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนซ้ายกับขวา คือ ฝั่งการออกแบบ และ ฝั่งของการทดสอบ ซึ่งเมื่อเราออกแบบเอกสารต่างๆ เสร็จแล้ว เราจะต้องออกแบบวิธีการทดสอบ และเครื่องมือที่จะทดสอบด้วย

  • Requirement => Feature(s) => Story/Stories => Task(s)
    คือกระบวนการแปลงความต้องการของผู้ใช้ ให้การเป็นหน่วยงานที่เล็กที่สุดเพื่อง่ายต่อการทำ และทดสอบ
  • รูปการทำงานของสมองซีกซ้าย (ลอจิก) กับซีกขวา (ความรู้สึก) ในการคิดการอกแบบการทดสอบระบบ
Agile Testing Quadrants

สุดท้ายเป็นการ demo codeให้ดูถึงวิธีการเขียนโปรแกรมขึ้นมาทดสอบครับ ซึ่งโจทย์คือ การคำนวณ VAT ซึ่งมีสมการว่า VAT = price * vatRate

พอจะจำได้คร่าวๆประมาณนี้ครับ แต่สิ่งที่รับรู้ได้มากเลย คือได้ความรู้ความเข้าใจในการคิดเรื่องการออกแบบทดสอบครับ ขอบคุณที่ติดตามครับ :)

Like what you read? Give Piti.C a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.