วิธีแลกตั๋ว NFT เป็นรูปภาพ Portraits by Sakwut

2. กรอก token id และ wallet id ของท่าน แล้วกด “ต่อไป”

token id สามารถดูได้จากตั๋ว NFT ของท่านใน JNFY My Profile → Collected → Portraits by Sakwut Ticket

wallet id ของท่าน copy มาจาก metamask

3. อัพโหลดภาพครึ่งตัว 1- 3 ภาพในมุมต่างๆของบุคคลที่จะให้ศิลปินวาด (การอัพโหลดมากกว่า 1 รูปต้องเลือกหลายๆภาพพร้อมกัน

4. กรอกทีอยู่ ที่จะให้จัดส่งรูปพิมพ์พร้อมกรอบ

5. กด ส่ง

6. โอน NFT ticket เข้ามาที่ wallet ของโปรเจค (wallet address: 0x4fC3E90fB88a2AB365786A8DD58648042FF4B181)

  • กดไปยัง Portraits by Sakwut Ticket
  • กด Send
  • Paste ไปยังช่อง Address และกด Send Item

ทีมงานจะส่งอีเมล์คอนเฟิร์ม ได้รับ NFT ticket และข้อมูลของผู้ส่งได้รับการตรวจสอบว่าเป็นไปดั่งข้อกำหนด

เมื่อภาพถูกวาดเสร็จเรียบร้อย ทีมงานจะส่งภาพเข้าไปยัง NFT wallet ขอลูกค้า และส่งอีเมล์แจ้ง

***หมายเหตุ:***

  • ศิลปินขอสงวนสิทธิ์การวาดรูปบุคคลที่สาม เว้นแค่จะมีการยินยอมจากบุคคลท่านนั้น
  • ศิลปินขอในการเปลี่ยนแปลงรูปภาพ ทุกรูปภาพเกิดจากการแรงบัดาลใจของศิลปินที่ได้รับจากภาพถ่าย โดยศิลปินลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างสุดความสามารถ
  • ระยะเวลาการวาดภาพขึ้นอยู่กับศิลปิน จะใช้เวลาโดยประมาณ 4–8 สัปดาห์

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line @pixelpaint หรือ โทร 095–421–6554

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store