เยี่ยมครับ
manuwat chaichana
1

กำลังทำระบบจริงให้ได้ตามภาพนั้นอยู่ครับ … ถ้าสำเร็จ (หรือล้มเหลว) แล้วจะเอารายละเอียดมาเล่าให้ฟังต่อนะครับ :)

Like what you read? Give Piyorot a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.