ผมนี่เป็นแฟนคลับ the walking dead เลยน่ะครัช
Supee Puangsima
1

ผมเพิ่งมานั่งดูตั้งแต่ภาคแรกจนตามทันเมื่อไม่กี่วันมานี้เองครับ ตาแฉะกันไปเลย ฮ่าๆ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.