CS:GO Oyun Hesabımı Nasıl Eşleştiririm?

PlayDecent
Feb 17 · 2 min read

PlayDecent, sizler için daha kaliteli turnuvalar düzenlemek için Steam ile ortaklaşa çalışmakta ve oyun sonuçlarınızı otomatik olarak kayıt altına almaktadır. Bu kayıtları alırken güvenlik sebepleri nedeniyle CS:GO oyun içi hesaplarınızı eklerken Steam onay sürecinden geçmeniz gerekmektedir. İşte bu yazımızda bu süreci kısaca anlatmaya çalışacağız:

ÖNEMLİ NOT-1: Sakın Steam hesap bilgilerini bildiğiniz bir arkadaşınızın Steam hesabı ile eşleştirme yapmayın. Bu durumda hem Steam’den hem de PlayDecent’tan yasaklanabilirsiniz. Bu durum her iki platformun da kullanım şartlarına aykırıdır!

ÖNEMLİ NOT-2: Eğer birden fazla CS:GO veya Steam hesabına sahipseniz lütfen turnuvaya kayıt olurken “Profilim” sekmesinden ana(primary) hesabınızın güncel CS:GO veya Steam hesabınız olduğunu kontrol ediniz. Platformumuz Steam ile eş zamanlı çalıştığı için yanlış hesap ile oyuna girmeniz durumunda sizi otomatik olarak oyundan çıkaracaktır.

  1. Steam hesabınızın Oyun detayları bölümünün “Açık Hesap” olduğundan emin olun!

Bu adresten hesap ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz. Görünümün aşağıdaki şekilde “Public” yani “Herkese Açık” olduğundan emin olunuz. Alttaki check işaretinin de işaretlenmemiş olduğuna dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

Image for post
Image for post

2. Playdecent üzerinde “Hesap ekle”’ye tıklayın.

Image for post
Image for post

3. Açılan pencerede Sign in through steam’e tıklayın.

Image for post
Image for post

4. Yönlendirildiğiniz Steam penceresinde ilk önce hesap bilgilerinizi giriniz. Steam Guard’ın açık olduğundan emin olun! Açık olup olmadığını bu linkten kontrol edebilirsiniz.(Steam Guard e-mail veya telefon seçenekleri açık olmazsa hata mesajı alırsınız) Steam Guard tarafından kayıtlı olan e-posta veya cep telefonunuza gelen kodu girin.

Image for post
Image for post

5. Kodu girdikten sonra CS:GO hesabınız eklenmiş olacaktır. Artık takımınızı kurabilir ya da başka bir takım kaptanın sizi takımına eklemesine izin verebilirsiniz.

Image for post
Image for post

Başka yardımcı olabileceğimiz bir konu varsa, bize ana sayfamızdaki yardım sekmesinden ve aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

discord.gg/A4PP9Yw

facebook.com/playdecent

instagram.com/playdecent

twitch.tv/playdecent

Copyright © 2018 PlayDecent, — — Tüm hakları saklıdır.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store