a to nie jest tak, że celem wysyłki kreatywnej jest zainteresowanie, zaciekawienie newsem i…
Marta Szydlik
1

Przy kilkunastu wysyłkach w miesiącu trafiających do jednej osoby?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.