Paweł Lipiec Auris jest mały?
Rafał Piekarski
2

Rafał Piekarski do tego jeszcze ten tablet na desce rodzdzielczej… ;) Może gdybym szukał crossovera rozpatrywałbym Rav4, ale poza tym niestety nic.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.