Na TT jest nieużywane konto.
Mirosław Dworak
1

Z tego co wiem nie ma drogi do „przejęcia”. Musisz „zająć” login gdy się zwolni.

Like what you read? Give Paweł Lipiec a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.