IBARUWA IFUNGUYE IGENEWE NAHIMANA THOMAS N’INGIRWA GUVERINOMA YE

Bwana Nahimana nifuje kukwandikira ino baruwa nshaka kukweraka uko njye nakiriye ibyo watangaje uvuga ko washyizeho guverinoma nshya ikorera mu buhungiro igamije kurwanya u Rwanda.

Mbere na mbere ndashaka kukwibutsa ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mahame ya demokarasi bisobanuye ko mu Rwanda hariho ubuyobozi bw’abaturage bishyiriyeho kandi bubakorera, bityo ibi ubwabyo bikaba byerekana ko ibyo wowe wakoze binyuranyije n’amategeko kandi ntawukwiye kubishyigikira.

Nkuko tubizi kandi biteganywa n’itegekonshinga umuyobozi mukuru wa guverinoma aba ari president kandi nawe akajya kuri uwo mwanya biciye mu matora, ese Nahimana wowe waba waratowe nande? Nonese guverinoma washyizeho izakorera bande? Izakorera hehe?

Abanyarwanda umuyobozi dukeneye turamuzi kandi nibyo asabwa kuba yujuje turabizi ese referendum yabaye ntasomo wavanyemo? Abanyarwanda dukeneye umuyobozi ukomeza kudufasha gutera imbere mu mibereho yacu ya buri munsi kandi akabikora nta numwe asize inyuma yewe mu magambo macye uwo muyobozi twamaze kumubona burya ya YEGO yo muri referendum nicyo yasobanuraga niba utarabashije gusobanukirwa neza.

Nkaba nsaba abantu bose bagaragaye mu ngirwa guverinoma ya Nahimana kwitandukanya nawe kuko ari kubakoresha agamije inyungu ze kuko nawe ubwe arabizi ko ubutegetsi yashyizeho ntawubwemera kandi nta munyarwanda numwe uzabukenera kuko uburiho ntacyo yabuburanye.

Abagize ingirwa guverinoma

Nkaba nsaba abanyarwanda bagenzi banjye kutita ndetse no kudaha agaciro iriya ngirwa Guverinoma kuko icyo igamije ari ukuryanisha abanyarwanda, gukwirakwiza ibihuha bigamije gusenya ndetse no kongera kwimika ingengabitekerezo ya jenoside.

Peter Mahirwe.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.