Hur funkar det att ha anställda från flera länder egentligen?

Improove har vi 7 anställda som kommer från andra länder än Sverige och som enbart eller delvis pratar engelska på jobbet.

Vi har 2 från Turkiet, 1 från Ryssland, 2 från Portugal, 1 från Spanien och 1 från Pakistan. Vi har fått putsa till vår ringrostiga engelska och anstränga oss för att hitta samarbetsformerna men numera fungerar det så pass smärtfritt att det inte har någon större betydelse vem man jobbar med.

Några av våra svenska medarbetare är säkerligen fortfarande osäkra och obekväma i sin språkbegränsning. Det gäller även de som kommer från andra länder. Det kan vara frustrerande att inte prata så fritt som man gör på sitt modersmål.

Vad jag blivit allt mer övertygad om däremot är att språk och ursprung spelar väldigt liten roll. Personlighet och karaktär däremot gör hela skillnaden. Det väger mycket tyngre än kulturell fingertoppskänsla och en medarbetare med fel inställning kan sänka vilken arbetsplats som helst.

Många av de som ryckt upp sig själva med rötterna och ibland tagit med sig hela familjen är dessutom väldigt målinriktade och kanske skulle se det som lite av ett misslyckande att behöva flytta hem igen. Det man tappar i kulturell finkänslighet tar man igen i ambition.

Nu är IT-branschen kanske enklare än andra branscher men jag ser det faktiskt som överraskande okomplicerat att jobba tillsammans på detta sätt.

Like what you read? Give Per-Mattias Nordkvist a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.