Ledarskap handlar om att lösa 100 små problem

Genom åren har jag lärt mig något mycket viktigt. Ledarskap handlar inte så mycket om att lösa stora problem utan om att lösa många små problem.

Without execution you are just another guy with a great idea.

Det är så lätt att ha stora drömmar och bra idéer men om du uppehåller dig för mycket med att fokusera på de stora frågorna och inte har disciplinen att lösa de hundratals små problem som står dyker upp på vägen så kommer du aldrig att lyckas. Du kommer att fastna i teoretiska resonemang eller planer som ligger för långt fram i tiden.

Det är förmågan att ta sig igenom dessa, ofta ganska mediokra uppgifter, som skiljer amatörerna från proffsen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.