Hayvanız Biz!

Bu ülkeden neden düzgün bir politikacı çıkmıyor biliyor musunuz? Hayvanız da ondan!

Hatta, neden düzgün öğrenci, işadamı, veya sporcu da çıkamıyor? Çünkü, bir türlü insan olmayı öğrenemedik; ülkede karşı fikirlere saygı duyma ve yapıcı münazara kültürü bir türlü yer bulamıyor.

Ülkemin okullarında “bullying”, iş dünyasında “mobbing”, spor dünyasında “holiganizm” ağır basarken politikada da kavga, “karşı tarafı ezme ve sindirme” uygulamalarına hiç şaşmamak gerekir. Şaşmamız gereken, bu konuya politik arenada bir isim konmamış olması.

Milletim taraf olmayı ve karşı tarafı aşağı çekmeyi, ona bel altı vurmayı, baskı uygulamayı ne çok sever… Bir de, bu tip davranışlarda bulunanları kültürümüz her zaman omuza alır, baş tacı eder, yazık…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.